Lavaparabrisas B2000

B2000 LAVAPARABRISAS -10C/-18C

ANTICONGELANTE-10-18